Stanovy

Stanovy

STANOVY
občanského sdružení
”Česká neuropsychologická společnost”


čl. I
Název a sídlo, působnost a charakter sdružení


1) Název sdružení je: ” Česká neuropsychologická společnost ” (dále jen ”sdružení”).
2) Sídlem sdružení je Praha s kontaktní adresou: PhDr. Lenka Krámská, Ph.D., Oddělení Klinické psychologie, Nemocnice Na Homolce, Roentgenova 37/2, 150 00 Praha 5.
3) Sdružení působí na celém území České republiky, sdružení se nečlení na organizační jednotky — celé sdružení je místně příslušnou organizační jednotkou.
4) Charakter sdružení — sdružení je dobrovolné profesní a zájmové občanské sdružení založené podle zákona č. 83/1990 Sb., v němž se sdružují odborníci z teorie a praxe oboru neuropsychologie - kliničtí psychologové, neuropsychologové, neurologové, neurochirurgové, psychiatři, logopedi, ergoterapeuti, neurovědci, filosofové aj., s ukončeným pregraduálním a postgraduálním vysokoškolským vzděláním k poskytování obecně prospěšných činností v oblasti neuropsychologie a k dalším aktivitám ve smyslu občanského sdružení Česká neuropsychologická společnost.

čl. II
Cíle činnosti


Cílem a posláním společnosti je vytvořit zastřešující instituci pro odborníky a zájemce o neuropsychologii a rozvoj tohoto oboru v České republice. Česká neuropsychologická společnost bude sdružovat odborníky a garanty oboru neuropsychologie, kteří budou usilovat o vytvoření a prosazování standardů tohoto oboru v ČR.
Cílem je v této souvislosti i podpora komunikace a spolupráce mezi odborníky, pořádání pravidelných odborných seminářů a konferencí a vytvoření platformy pro výzkum a vzdělávání v tomto oboru.
Dalším z důležitých cílů je rozvoj zahraniční spolupráce s ostatními neuropsychologickými společnostmi a institucemi.
Významným úkolem je rozvoj odborné diskuse s vědeckými disciplínami, které přispívají k porozumění vztahu mozku a lidského chování a jejich poruchám.
Společnost je založena, aby podporovala a povzbuzovala rozvoj neuropsychologie jako samostatné vědecké disciplíny uplatňováním:
1) zájmů členů o stavovské zásady:
a) vzdělávání mladé generace neuropsychologů,
2. profesní etiku neuropsychologa,
3. ochranu veřejnosti před neodbornými intervencemi,
4. bránění zneužití neuropsychologie,
b) vědeckých zájmů členů o:
rozvoj vzdělávání v neuropsychologii,
rozvoj výzkumu v neuropsychologii,
celoživotní vzdělávání v neuropsychologii,
c) občanských zájmů členů o ochranu práv členů, pokud souvisí s písm. a) až b) anebo s občanským postavením člena.

čl. III
Náplň činnosti


1) Náplň činnosti musí odpovídat cílům sdružení.
2) Hlavní náplní obecně prospěšné činnosti sdružení je:
— definování základních kritérií oboru neuropsychologie a jejich aplikaci v klinické praxi,
— vytváření a prosazování standardů oboru neuropsychologie,
— vytváření a prosazování pravidel profesní etiky oboru,
— vzájemná komunikace a zprostředkování informací a vědeckých výsledků,
— sdružování a spolupráce mezi odborníky,
— podílení se na vývoji a užívání neuropsychologických metod a postupů,
— vytvoření platformy pro výzkum v neuropsychologii,
— spolupráce s obdobnými neuropsychologickými společnostmi v zahraničí,
— spolupráce se subjekty, jejichž činnost souvisí s činností sdružení,
— pořádání pravidelných odborných seminářů a konferencí,
— organizování a zajišťování výchovně-vzdělávacích aktivit,
— participace na odborné postgraduální akademické a klinické přípravě a dalším vzdělávání odborníků v neuropsychologii, a to ve všech resortech, kde tito odborníci působí,
— poskytování poradenství,
— vydávání periodických i neperiodických informačních a odborných tiskovin, zabývajících se problematikou neuropsychologie a činností sdružení,
— výkon práva petičního, shromažďovacího, pořadatelského a vydavatelského.

Společnost usiluje o šíření odborných poznatků z oblasti neuropsychologie.
Společnost reprezentuje své členy při jednáních s českými i zahraničními institucemi a hájí zájmy oboru.
Sdružení může spolupracovat s jinými občanskými sdruženími, jako např. se sdruženími zdravotně postižených osob, dalšími podobnými organizacemi a institucemi, v tuzemsku i zahraničí, přičemž může být jejich kolektivním členem.
3) Další formy a konkretizaci náplně činnosti stanoví členská schůze.

čl. IV
Členství ve sdružení


1) Členem sdružení může být jen fyzická osoba (starší 18 let), která vyplní a podá řádně vyplněnou přihlášku ke členství na adresu sídla sdružení a zaplatí stanovený členský příspěvek. Konkrétní výše členského příspěvku bude stanovena na ustavující schůzi sdružení.
a) Řádné členství:
Členem se může stát fyzická osoba, prokazující se jednou z následujících kvalifikací v:
— klinické neuropsychologii – ukončená kvalifikace v klinické psychologii a praxe v klinické neuropsychologii,
— neuropsychologickém výzkumu – kvalifikace v oboru psychologie a postgraduální kvalifikace v oblasti neuropsychologie, publikační a pedagogická činnost v oboru neuropsychologie,
— v oborech souvisejících s neuropsychologií (klinická nebo postgraduální kvalifikace v oborech neurologie, psychiatrie, neurochirurgie, neurovědy, experimentální psychologie, filosofie mysli, kognitivní vědy, fyzioterapie, logopedie).

b) Studentské členství:
Členem se může stát student psychologie a příbuzných oborů se zájmem o neuropsychologii. Platí 1/2 členského příspěvku, nemá pravomoc volit.

c) Čestné členství:
Čestným členem může být jmenován odborník za vynikající zásluhy v neuropsychologii. Čestný člen neplatí členský poplatek.

2) Přihlášku ke všem typům členství přijímá Výbor sdružení. Pro přijetí člena je potřeba souhlas Výboru sdružení.
Členové Výboru sdružení jsou přední představitelé oboru neuropsychologie, v němž vykonávají klinickou, vědeckou, výzkumnou, vývojovou a edukační nebo další tvůrčí činnost.

3) Zakládajícím členem sdružení je fyzická osoba, která se účastní činnosti přípravného výboru a proti jejímuž řádnému členství nebyly vzneseny odůvodněné námitky ze strany ostatních osob účastnících se činnosti přípravného výboru.

4) Členství zaniká:
— doručením písemného oznámení člena o vystoupení Výboru sdružení,
— rozhodnutím Výboru sdružení,
— nezaplacením členských příspěvků ve dvou po sobě následujících letech,
— úmrtím, zánikem právnické osoby — člena sdružení, zánikem sdružení.

5) Řádný člen má právo:
— účastnit se činnosti sdružení a být o této činnosti informován,
— účastnit se členské schůze, volit orgány sdružení a být do nich volen,
— předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti sdružení.

6) Všichni členové mají povinnost:
— svým chováním napomáhat k dosažení cílů sdružení,
— nepoškozovat zájmy a dobré jméno sdružení,
— dodržovat stanovy, usnesení orgánů sdružení,
— platit členské příspěvky.

7) Výši členských příspěvků stanoví Výbor sdružení.

čl. V
Orgány sdružení


Orgány sdružení jsou:

Členská schůze
Předseda sdružení
Výbor sdružení
Revizor sdružení


čl. VI
Členská schůze

1) Členská schůze je nejvyšším orgánem sdružení; schází se nejméně jednou za 4 roky.
2) Členskou schůzi svolává Výbor sdružení. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomný alespoň nadpoloviční počet členů sdružení; nesejde-li se usnášeníschopná členská schůze, svolá Výbor sdružení nejpozději do jednoho měsíce (ale ne dříve než za 5 dnů) náhradní členskou schůzi, tato je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů. Členská schůze přijímá rozhodnutí hlasováním; pro přijetí rozhodnutí je potřeba souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů.
3) Členskou schůzi svolá Výbor sdružení také v případě, požádá-li o to (písemně) nadpoloviční většina členů sdružení a to ve lhůtě do jednoho měsíce, není-li v žádosti uvedena lhůta pozdější.
4) Členskou schůzi svolá Výbor sdružení také v případě potřeby.
5) Členská schůze může jednat formou per rollam. (viz čl. VIII).
6) Členská schůze
— schvaluje stanovy sdružení a jejich změny, rozhoduje o zániku sdružení; pro přijetí těchto rozhodnutí je potřeba 2/3 většiny všech členů sdružení,
— volí Výbor sdružení a Revizora sdružení,
— schvaluje rozpočet, zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření za minulé období a revizní zprávu,
— určuje formy a konkretizaci činnosti pro další období,
— stanovuje výši členských příspěvků.

čl. VII
Výbor sdružení a Předseda sdružení, jednání jménem sdružení


1) Výbor sdružení je minimálně tříčlenný, funkčním obdobím jsou 4 roky. Ze svého středu volí Předsedu sdružení. Předseda sdružení jmenuje z členů Výboru sdružení Místopředsedu sdružení, a dále volí Revizora sdružení, tajemníka a hospodáře. Činnost Výboru sdružení řídí Předseda sdružení, jeho hlas rozhoduje v případě rovnosti hlasů (to platí v případě sudého počtu členů Výboru sdružení).
2) Výbor sdružení řídí sdružení v období mezi členskými schůzemi.
Výbor sdružení
— na nejbližší schůzi projedná danou záležitost, požádá-li o to člen sdružení,
— připravuje zprávu o činnosti za minulé období, návrh rozpočtu na další období, případné změny stanov, návrh cílů další činnosti.
3) Předseda sdružení je statutárním orgánem sdružení. Jménem sdružení dále jednají Předsedou sdružení písemně pověření členové sdružení. Tyto osoby jednají jménem sdružení samostatně.
4) Výbor sdružení může jednat formou per rollam (čl.IX).

čl. VIII
Revizor sdružení


1) Je zvolen Členskou schůzí, jeho funkčním obdobím je jeden rok.
2)Kontroluje činnost sdružení, především jeho hospodaření a plnění rozhodnutí Členské schůze.
3) Připravuje revizní zprávy a tyto předkládá Členské schůzi ke schválení.

čl. IX
Jednání Členské schůze a Výboru sdružení formou per rollam


1) Návrhy, k jejichž projednání není možné nebo účelné svolat zasedání Členské schůze/Výboru sdružení, mohou být z rozhodnutí Předsedy sdružení rozeslány členům sdružení/Výboru sdružení k projednání mimo zasedání písemnou cestou, popř. elektronickou poštou (dále „per rollam“).
2) Členové sdružení/Výboru sdružení musí být seznámeni se záležitostí projednávanou per rollam včetně návrhu usnesení. Lhůta pro hlasování per rollam se zpravidla stanoví na pět pracovních dní.
3) Členové sdružení/Výboru sdružení se k návrhu zaslanému per rollam vyjádří požadovaným způsobem, sdělí, zda s návrhem souhlasí, nesouhlasí či se zdržují hlasování; mohou uvést i důvody svého stanoviska.
4) Požádá-li o to nadpoloviční většina členů sdružení/Výboru sdružení, musí předseda výkon rozhodnutí per rollam pozastavit a přikázat návrh k novému projednání na řádném zasedání Členské schůze/Výboru sdružení. Stejně může postupovat z vlastního rozhodnutí.
5) Zápis o usnesení schváleném per rollam se připojuje k zápisu z nejbližšího následujícího zasedání Členské schůze/Výboru sdružení a je ověřován v jeho průběhu.

čl. X
Zásady hospodaření


1) Sdružení je neziskovou organizací. Případné příjmy budou tvořit dary, dotace a granty a budou používány na činnost sdružení. Dalšími příjmy mohou být příjmy z činnosti, která je v souladu s cíli sdružení (publikace, pedagogická činnost a další služby). Sdružení může uzavřít smlouvu o spolupráci s právnickou osobou pro finanční zajištění svých aktivit.
2) Výdaje sdružení jsou zaměřeny na uskutečňování cílů sdružení v souladu s náplní činnosti sdružení podle těchto stanov a rozpočtem sdružení. Rozpočet sdružení bude navržen Výborem sdružení a schvalován Členskou schůzí na období nadcházejícího kalendářního roku.
3) Sdružení bude používat při účtování jednoduché účetnictví.

čl. XI
Okolnosti zániku sdružení


V případě zániku bude případný zbylý majetek po likvidaci předán na základě rozhodnutí Členské schůze sdružení neziskové právnické osobě, jejíž cíle jsou blízké cílům sdružení.

Tyto stanovy byly zaregistrovány 2.8.2011 MV ČR pod číslem jednacím MV-82871-2/VS-2011.

KONTAKT

Česká neuropsychologická společnost, o.s.
Oddělení klinické psychologie,
Nemocnice Na Homolce,
Roentgenova 37/2,
150 00 Praha 5

IČO: 22879803
Bankovní spojení: 2300192226/2010

Tel.: 257 272 593
Email: sekretariat@cenes.cz